Vänligen läs våra allmänna villkor nedan innan du beställer varor och tjänster från Washaway. Allmänna villkor för användande av de produkter och tjänster som Washaway AB, 559123-6806 tillhandahåller.

 

1 ALLMÄNT

1.1 Washaway AB (”Washaway”) är ett svenskt företag som tillhandahåller tvättjänster samt reparation av kläder, textilier och skor. Tjänsten består av upphämtning av tvätt- eller reparationsgods följt av utförande av tvätt, torkning och/eller strykning och/eller mangling och/eller fläckbehandling och/eller pressning och/eller reparation samt leverans av tvätt- eller reparationsgodset (”Tjänsten”). 

1.2 Dessa allmänna villkor (”Villkor”, ”Villkoren”) gäller mellan Washaway AB, 559123-6806, och dig som kund (”Kund, ”Kunden”) av Tjänsten.

1.3 För att beställa Tjänsten måste Kund registrera sig i Washaways mobilapplikation eller på Washaways hemsida (”App”, ”Appen”) och godkänna Villkoren vilka är rättsligt bindande för varje Kund av Tjänsten.

1.5 Åldersgränsen för att använda sig av Tjänsten är 18 år.

1.6 Washaway utför endast upphämtning på adress inom det upphämtningsområde som anges i Appen.

1.7 Om Kunden inte accepterar eller är oförmögen att följa Villkoren äger Kunden inte rätt att använda Tjänsten. Washaway förbehåller sig rätten att säga upp Kund som inte följer Villkoren.

 

2 ANVÄNDARKONTO

2.1 Uppgifterna som Kunden registrerar på användarkontot måste vara fullständiga och korrekta. Det ankommer på Kunden att ständigt hålla sina uppgifter uppdaterade.

2.2 Kunden ansvarar för att skydda sitt lösenord och övriga inloggningsuppgifter till användarkontot. Kundens kontouppgifter är personliga och får inte överlåtas eller användas av annan än Kunden.

2.3 För det fall Kunden får kännedom om att någon obehörigen brukar Kundens konto eller andra säkerhetsöverträdelser måste Kunden omedelbart meddela Washaway.

 

3 BETALNINGSVILLKOR

3.1 Aktuellt pris för Tjänsten anges i Appen.

3.2 Priser är angivna inklusive moms om inget annat anges.

3.3 Kunden debiteras vid varje beställningstillfälle av Tjänsten.

3.4 Betalning sker i samband med beställning av Tjänsten.

3.5 Misslyckas betalning informeras Kunden. Vid misslyckad betalning genomförs ej beställningen och således även Tjänsten.

3.6 Accepterade betalningsmedel inkluderar bank- eller kontokort från Visa, Mastercard och American Express. Checkar eller kontanter accepteras ej som betalningsmedel.

3.7 Betalning sker via Washaways samarbetspartner Stripe. Stripe krypterar kommunikation med industristandarden Secure Socket Layer. Detta innebär att kortinformationen endast är synlig för kortföretaget och Kunden. Washaway erhåller endast ett referensnummer som kan nyttjas i kommunikationen med Stripe.

3.8 Washaway tvättar allt som Kunden lämnar in, om inte annat framgår av ordern och äger rätten att efterdebitera Kunden via betaltjänsten Stripe om Kunden överskrider den avtalade kvantiteten på inskickat gods eller eller om inskickat gods på annat sätt inte motsvarar den avtalade beställningen som kund har angett i Appen. Kunden är ersättningsskyldig för mellanskillnaden mellan Kundens angivna beställning och underleverantörens bedömning av vad Kunden lämnar in.

3.9 Om Kunden anger att RUT-avdrag önskas på köpet betalar Kunden vid köp tvättkostnaden minskat för RUT-avdrag (25% för närvarande). Washaway äger rätten att administrera RUT-avdrag för Kundens räkning i förhållande till Skatteverket med hjälp av Kundens personnummer. 

4.0 För det fall Skatteverket ger avslag för RUT-avdraget blir kunden skyldig att betala motsvarande belopp till Washaway, genom att Washaway fakturerar eller på annat sätt debiterar kunden direkt.

 

4 UPPHÄMTNING AV GODS

4.1 Upphämtning av gods sker på den adress som Kunden angett vid orderläggning, om inget annat överenskommits. Kunden väljer om Kunden lämnar över godset personligen, eller lämnar godset i påsar utanför ytterdörren på Kundens angivna adress. Det är Kundens ansvar att den angivna adressen är korrekt. Ansvaret för godset övergår på Washaway först när godset är upphämtat (vilket bekräftas med ett SMS). Washaway ansvarar inte för gods som är beläget utanför Kundens ytterdörr, varken innan upphämtning eller efter returnering av inskickat gods.

4.2 Är Kunden inte tillgänglig på den angivna adressen eller finns inget gods utplacerat utanför Kundens ytterdörr vid tillfället för upphämtning av gods förbehåller sig Washaway rätten att debitera den aktuella beställningens fulla belopp. Kunden har ingen rätt till återbetalning. Washaway är inte skyldigt att hämta gods vid ett annat upphämtningstillfälle.

4.3 Uppstår en materiell försening ankommer det på Washaway att kontakta Kunden för att avtala ny tid för upphämtning respektive återlämning.

4.4 Kunden kan ändra tid för upphämtning av gods i enlighet med vad som anges i Appen.

 

5 ÅTERLÄMNING AV INSKICKAT GODS

5.1 Det är Kundens ansvar att adressen är korrekt. Återlämning av inskickat gods sker på den adress som Kunden angett vid orderläggning, om inget annat överenskommits. 5.2 Om det vid återlämning av inskickat gods inte finns någon person tillgänglig på adressen lämnas inskickat gods utanför dörren på den angivna adressen, om inget annat överenskommits. Ansvaret för inskickat gods övergår till Kunden när Washaway har återlämnat inskickat gods personligen alternativt utanför Kunds ytterdörr (vilket bekräftas med SMS som skickas till Kund).

5.3 Uppstår försening ankommer det Washaway att kontakta Kunden för att bestämma en ny tid för återlämning.

5.4 Kunden kan ändra tid för upphämtning av gods i enlighet med vad som anges i Appen.

 

6 AVBESTÄLLNING

6.1 Avtalet mellan Kunden och Washaway är ett distansavtal (lag 2005:59). I de fall Kunden själv väljer att tjänsten ska utföras tidigare än 14 dagar efter beställning i Appen, gäller dock inte distansavtalslagens ångerrätt på 14 dagar.

6.2 Tjänsten är en konsumenttjänst och följer konsumenttjänstlag (1985:716).

 

7 REKLAMATION

7.1 Washaways tjänst regleras av Konsumenttjänstlagen, vilket bland annat innebär att tjänsten ska utföras fackmässigt samt i enlighet med vad som avtalats om mellan Washaway och Kund. Avviker den utförda tjänsten från vad som kan anses fackmässigt samt från vad som avtalats mellan Washaway och Kund kan tjänsten anses vara felaktig och kan därför reklameras.

7.2 Det ankommer på Kunden att undersöka inskickat gods snarast efter återlämning för att upptäcka eventuella fel på inskickat gods.

7.3 Anmärkningar på Tjänstens utförande ska göras till Washaway inom skälig tid från det att Kunden upptäckt felet. En anmärkning som görs inom två månader efter det att kunden har upptäckt felet ska anses ha skett i rätt tid i enlighet med Konsumenttjänstlagen. Reklamerar konsumenten inte förloras rätten att göra fel gällande.

7.4 Om det vid reklamation visar sig att det inte föreligger några fel på inskickat gods har Washaway rätt till ersättning av Kund för de kostnader som uppstår med anledning av reklamationen. Det åligger Washaway att upplysa Kunden om detta när reklamation sker.

7.5 För samtliga tvättjänster förutom Hushållstvätt, utförs tvätten alltid i enlighet med godsets tvättrådsinstruktioner. Saknas sådana ankommer det på Washaway att kontakta Kunden för att träffa överenskommelse avseende lämplig hantering. Skador till följd av tvätt som skett i enlighet med tvättråd eller annan överenskommelse med Kund kan således inte anses ha utförts felaktigt och kan därför inte reklameras.

7.6 Hushållstvätt tvättas alltid i enlighet med vad som anges i Appen, vilket kan skilja sig från godsets tvättrådsinstruktioner. Skador på gods som hanterats genom hushållstvätt till i enlighet med vad som anges i appen kan således inte ases ha utförts felaktigt och kan därför inte reklameras hos Washaway. Det ankommer således på kunden att avgöra att det gods som skickas in som hushållstvätt inte inkluderar gods som bör hanteras i enlighet med godsets tvättrådsinstruktioner.

7.7 Reparationer och måttanpassningar utförs med 6 månaders garanti. Garantin omfattar endast själva reparationen/måttanpassningen plus 1 cm närområde. Eventuella skador som uppstår utanför detta området faller utanför Washaways ansvar. Garantin gäller inte om plagget använts/hanterats oaktsamt eller om det skadats av sådant som ett nytt motsvarande plagg hade skadats av.

7.7 I enlighet med Konsumenttjänstlagen har Kunden rätt att kräva avhjälpande av felaktigt utförd tjänst i enlighet med ovan paragrafer. Washaway har också rätt att avhjälpa felet i tjänstens utförande. Endast om avhjälpande inte är möjligt har Kunden rätt till återbetalning av tjänsten.

7.8 Enligt 31 § tredje stycket konsumenttjänstlagen ska näringsidkare ersätta konsumenten den skada som denne tillfogas på grund av fel, om skadan har uppkommit på grund av något som näringsidkaren har kontroll över eller om tvätten avviker från vad som överenskommits mellan Washaway och kunden.

7.9 Washaway utfäster aldrig några garantier gällande att fläckar helt kan avlägsnas genom tvätt, eftersom att detta anses vara utom Washaways kontroll. Vidare utfäster Washaway aldrig några garantier gällande skador på detaljer såsom knappar, särskilt ömtåliga detaljer samt skador som uppkommer till följd av tidigare slitningar i plagget, eftersom att detta anses vara utom Washaways kontroll.8 EXTRA DEBITERING

8.1 För tvättjänster med kilovis debitering kontrollväger Washaway inskickat gods. Överskrider inskickat gods den i Appen angivna maximala vikten förbehåller sig Washaway att göra ytterligare debitering i enlighet med de priser som anges i Appen. 

8.2 För tjänster med styckvis debitering kontrollerar Washaway inskickat gods i termer av kvantitet och kategori mot Kundens beställning. Överskrider inskickat gods den avtalade kvantiteten eller på annat sätt inte motsvarar den avtalade beställningen förbehåller sig Washaway att ta betalt enligt gällande prislista för att kunna utföra tjänsten fackmannamässigt.

 

9 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Mobilapplikationen och webbsidan är skyddad av upphovsrätt. Detta innebär att den som vill använda material från Appen måste inhämta Washaways skriftliga medgivande. Den som använder material från Appen utan Washaways medgivande gör sig skyldig till intrång i upphovsrätten. Intrång i upphovsrätten kan föranleda skadeståndsansvar.

 

10 LÄNKAR TILL TREDJE PART

10.1 Appen kan innehålla länkar till tredje part. Dessa webbsidor eller tjänster står utanför Washaways kontroll och ansvar. Washaway är inte ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av tjänster som finns på länkade sidor.

10.2 Washaway uppmanar Kunder och besökare i Appen som klickar på länkar placerade på Appen att granska villkor och sekretesspolicy för dessa webbsidor.

 

11 PERSONUPPGIFTER

11.1 Washaways hantering av Kundens personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

11.2 I samband med registrering i Appen lämnar Kunden sitt samtycke till att Washaway inhämtar Kundens personuppgifter. Washaway sparar Kundens personuppgifter i syfte att kunna utföra Tjänsten på bästa möjliga sätt och till bästa möjliga service.

11.3 I samband med godkännande av användarvillkoren i Appen lämnar Kunden sitt samtycke till att Kundens personuppgifter används i marknadsföringssyfte.

11.4 Kunden kan kontakta Washaway för att begära att sina personuppgifter ska korrigeras eller raderas.

11.5 Washaway lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

 

12 COOKIES

12.1 En cookie är en passiv textfil som lagras på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Washaway kan använda cookies för att underlätta besökarens användning av webbplats eller mobilapplikation i syfte att bedriva anonym besöksstatisk, hålla isär inloggade och utloggade Kunder i Appen samt för att bygga segment och målgrupper för annonsoptimering.

 

13 ÄNDRING AV VILLKOREN

13.1 Washaway har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa Villkor. Ändringarna träder i kraft efter det att ändringarna har publicerats.

 

14 TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

14.1 Svensk lag ska tillämpas med anledning av tvist av Villkoren.

14.2 Eventuella tvister rörande Tjänsten bör, om Washaway och Kunden, inte kan nå uppgörelse, hänskjutas till avgörande av Allmänna reklamationsnämnden.