Vänligen läs våra allmänna villkor nedan innan du beställer varor och tjänster från Washaway. När du beställer varor och tjänster via denna mobilapplikation, godkänner du de allmänna villkoren.

Allmänna villkor för användande av de produkter och tjänster som Washaway AB, 5591236806 tillhandahåller.

1 ALLMÄNT

1.1 Washaway AB (”Washaway”) är ett svenskt företag som tillhandahåller kemtvätts- och hushållstvättjänster. Tjänsten består av upphämtning av tvätt följt av kemtvätt och/eller hushållstvätt med torktumling och/eller strykning och/eller mangling och/eller fläckbehandling och/eller pressning samt återlämning av tvätt (”Tjänsten”). Med hushållstvätt avses för närvarande vattentvätt och torktumling. Tjänsten bedrivs med hjälp av underleverantörer som utför tvätt och kemtvätt av ditt tvättgods, vilken sedan transporteras och levereras av Washaways bud eller underleverantör till dig som Kund.

1.2 Dessa allmänna villkor (”Villkor”, ”Villkoren”) gäller mellan Washaway AB, 5591236806, och dig som kund (”Kund, ”Kunden”) av Tjänsten.

1.3 För att beställa Tjänsten måste Kund registrera sig i Washaways mobilapplikation eller på Washaways hemsida (”App”, ”Appen”). Vid registrering accepterar Kunden Villkoren vilka är rättsligt bindande för varje Kund av Tjänsten.

1.5 Åldersgränsen för att använda sig av Tjänsten är 18 år.

1.6 Washaway utför endast upphämtning på adress inom det upphämtningsområde som anges i Appen.

1.7 Om Kunden inte accepterar eller är oförmögen att följa Villkoren äger Kunden inte rätt att använda Tjänsten. Washaway förbehåller sig rätten att säga upp Kund som inte följer Villkoren.

2 ANVÄNDARKONTO

2.1 Uppgifterna som Kunden registrerar på användarkontot måste vara fullständiga och korrekta. Det ankommer på Kunden att ständigt hålla sina uppgifter uppdaterade.

2.2 Kunden ansvarar för att skydda sitt lösenord och övriga inloggningsuppgifter till användarkontot. Kundens kontouppgifter är personliga och får inte överlåtas eller användas av annan än Kunden.

2.3 För det fall Kunden får kännedom om att någon obehörigen brukar Kundens konto eller andra säkerhetsöverträdelser måste Kunden omedelbart meddela Washaway.

3 BETALNINGSVILLKOR

3.1 Aktuellt pris för Tjänsten anges i Appen.
3.2 Priser är angivna inklusive moms om inget annat anges. 3.3 Kunden debiteras vid varje beställningstillfälle av Tjänsten.

3.4 Betalning sker i samband med beställning av Tjänsten.

3.5 Misslyckas betalning informeras Kunden. Vid misslyckad betalning genomförs ej beställningen och således även Tjänsten.

3.6 Accepterade betalningsmedel inkluderar bank- eller kontokort från Visa, Mastercard och American Express. Checkar eller kontanter accepteras ej som betalningsmedel.

3.7 Betalning sker via Washaways samarbetspartner Stripe. Stripe krypterar kommunikation med industristandarden Secure Socket Layer. Detta innebär att kortinformationen endast är synlig för kortföretaget och Kunden. Washaway erhåller endast ett referensnummer som kan nyttjas i kommunikationen med Stripe.

3.8 Washaway tvättar allt som Kunden lämnar in och äger rätten att efterdebitera Kunden via betaltjänsten Stripe om Kunden överskrider den avtalade kvantiteten på tvättgodset eller eller om tvättgodset på annat sätt inte motsvarar den avtalade beställningen som kund har angett i Appen. Kunden är ersättningsskyldig för mellanskillnaden mellan Kundens angivna beställning och underleverantörens bedömning av vad Kunden lämnar in.

4 UPPHÄMTNING AV TVÄTTGODS

4.1 Upphämtning av tvättgods sker på den adress som Kunden angivit i Appen, om inget annat överenskommits. Kunden väljer om Kunden lämnar över tvättgodset personligen, eller lämnar tvättgodset i påsar utanför ytterdörren på Kundens angivna adress. Det är Kundens ansvar att den angivna adressen är korrekt. Ansvaret för tvättgodset övergår på Washaway först när tvättgodset är upphämtat och är Washaways ansvar mot Kunden fram tills att tvättgodset returneras. Washaway ansvarar inte för tvätt som är beläget utanför Kundens ytterdörr, varken innan upphämtning eller efter returnering av tvättgodset.

4.2 För tvättjänster med kilovis debitering kontrollväger Washaway tvättgodset. Överskrider tvättgodset den i Appen angivna maximala vikten (4 kg) förbehåller sig Washaway att ta 150 SEK ink moms betalt per ytterligare påbörjade 4 kg. För tvättjänster med styckvis debitering stämmer Washaway av tvättgodsets kvantitet och kategori mot Kundens beställning. Överskrider tvättgodset den avtalade kvantiteten eller på annat sätt inte motsvarar den avtalade beställningen förbehåller sig Washaway att ta betalt enligt gällande prislista.

4.3 Är Kunden inte tillgänglig på den angivna adressen eller finns inget tvättgods utplacerat utanför Kundens ytterdörr vid tillfället för upphämtning av tvättgodset debiterar Washaway den aktuella beställningens fulla belopp, kunden har ingen rätt till återbetalning. Washaway är vid ett sådant scenario inte heller skyldigt att hämta tvättgodset vid ett annat upphämtningstillfälle.

4.4 Avseende ”Hushållstvätt” i appen åtar sig Kund att bifoga eventuella instruktioner om tjänstens utförande skriftligen tillsammans med tvättgodset.

4.5 Är Kunden inte tillgänglig på adressen eller skriftliga instruktioner inte finnes tillsammans med tvättgodset kommer tvättgodset tvättas i enlighet med vad underleverantör anser korrekt.

4.6 Uppstår försening ankommer det på Washaway att kontakta Kunden för att avtala ny tid för upphämtning respektive återlämning.

4.7 Kunden kan ändra tid till en senare tid för upphämtning än den Kund angav vid bokningstillfället fram till senast 8 timmar innan avtalad upphämtning. Sker tidsändring eller avbokning senare tillkommer en administrativ avgift om 200 kronor. Tidsändringen eller avbokningen måste vara bekräftad av Washaway för att vara gällande.

5 ÅTERLÄMNING AV TVÄTTGODS

5.1 Det är Kundens ansvar att adressen är korrekt. Återlämning av tvättgods sker på den adress som Kunden angivit vid registrering av användarkontot, om inget annat överenskommits. Om det vid återlämning av tvättgods inte finns någon person tillgänglig på adressen lämnas tvättgodset utanför dörren på den angivna adressen, om inget annat överenskommits. Ansvaret för tvättgodset övergår till Kunden när Washaway har återlämnat tvättgodset personligen alternativt utanför Kunds ytterdörr.

5.2 Återlämning av tvättgodset sker i enlighet med den överenskommelse som via Appen träffats mellan Kunden och Washaway

5.3 Uppstår försening ankommer det Washaway att kontakta Kunden för att bestämma en ny tid för återlämning.

5.4 Kunden kan ändra tid till en senare tid för återlämning än den Kund angav vid bokningstillfället fram till senast 8 timmar innan avtalad återlämning. Sker tidsändring eller avbokning senare tillkommer en administrativ avgift om 200 kronor. Tidsändringen eller avbokningen måste vara bekräftad av Washaway för att vara gällande.

6 AVBESTÄLLNING

6.1 Avtalet mellan Kunden och Washaway är ett distansavtal (lag 2005:59). I de fall Kunden själv väljer att tjänsten ska utföras tidigare än 14 dagar efter beställning i Appen, gäller dock inte distansavtalslagens ångerrätt på 14 dagar.

6.2 Tjänsten är en konsumenttjänst och följer konsumenttjänstlag (1985:716).

7 REKLAMATION

7.1 Vi vill att du ska vara nöjd med din tvätt som hanterats via Washaway. Därför ber vi dig att snarast reklamera tvättgods direkt till Washaway om du inte skulle vara nöjd med Tjänstens utförande eller har annan feedback till Washaway.

7.2 Det ankommer på Kunden att undersöka tvättgodset snarast efter återlämning för att upptäcka eventuella fel på tvättgodset.

7.3 Anmärkningar på Tjänstens utförande ska göras till Washaway inom skälig tid från det att Kunden upptäckt felet. En anmärkning som görs inom tre veckor efter det att kunden har upptäckt felet ska anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än ett år efter det att Tjänsten utfördes.

7.4 Om det vid reklamation visar sig att det inte föreligger några fel på tvättgodset har Washaway rätt till ersättning av Kund för de kostnader som uppstår med anledning av reklamationen. Det åligger Washaway att upplysa Kunden om detta när reklamation sker.

8 SKADEERSÄTTNING

8.1 Washaway är ansvarigt för grov skada på tvättgods som uppkommit under tiden som Washaway varit ansvarig för tvättgodset. Washaway ska i så fall underrätta Kunden om att grov skada har uppkommit.

8.2 Washaway förbinder sig att kompensera för grov skada som uppkommit på tvättgodset till plaggets dagsvärde.

8.3 Om Kunden kan visa att det uppkommit grov skada på ett plagg som utgör del av ett plagg, exempelvis en kostym eller en dräkt, är Washaway skyldig att kompensera för båda plaggen. Om Washaway kan visa att uppkommen grov skada inte beror på försummelse från Washaways sida är Washaway befriade från ersättningsansvar.

8.4 Vid det fall Washaway informerar Kunden om de risker för skador på tvättgodset som är förenade med en viss tjänst, är Washaway inte ansvarigt för skada om Kunden ändå vill utföra sådan tjänst.

9 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Mobilapplikationen och webbsidan är skyddad av upphovsrätt. Detta innebär att den som vill använda material från Appen måste inhämta Washaways skriftliga medgivande. Den som använder material från Appen utan Washaways medgivande gör sig skyldig till intrång i upphovsrätten. Intrång i upphovsrätten kan föranleda skadeståndsansvar.

10 LÄNKAR TILL TREDJE PART

10.1 Appen kan innehålla länkar till tredje part. Dessa webbsidor eller tjänster står utanför Washaways kontroll och ansvar. Washaway är inte ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av tjänster som finns på länkade sidor.

10.2 Washaway uppmanar Kunder och besökare i Appen som klickar på länkar placerade på Appen att granska villkor och sekretesspolicy för dessa webbsidor.

11 PERSONUPPGIFTER

11.1 Washaways hantering av Kundens personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

11.2 I samband med registrering i Appen lämnar Kunden sitt samtycke till att Washaway inhämtar Kundens personuppgifter. Washaway sparar Kundens personuppgifter i syfte att kunna utföra Tjänsten på bästa möjliga sätt och till bästa möjliga service.

11.3 I samband med godkännande av användarvillkoren i Appen lämnar Kunden sitt samtycke till att Kundens personuppgifter används i marknadsföringssyfte.

11.4 Kunden kan kontakta Washaway för att begära att sina personuppgifter ska korrigeras eller raderas.

11.5 Washaway lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

12 COOKIES

12.1 En cookie är en passiv textfil som lagras på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Washaway kan använda cookies för att underlätta besökarens användning av webbplats eller mobilapplikation i syfte att bedriva anonym besöksstatisk, hålla isär inloggade och utloggade Kunder i Appen samt för att bygga segment och målgrupper för annonsoptimering.

13 ÄNDRING AV VILLKOREN

13.1 Washaway har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa Villkor. Ändringarna träder i kraft efter det att ändringarna har publicerats.

14 TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

14.1 Svensk lag ska tillämpas med anledning av tvist av Villkoren.

14.2 Eventuella tvister rörande Tjänsten bör, om Washaway och Kunden, inte kan nå uppgörelse, hänskjutas till avgörande av Allmänna reklamationsnämnden.

 

I denna Dataskyddspolicy kan du läsa hur vi hanterar våra kunders personuppgifter och varför våra användare kan känna sig trygga med att lagra data och personuppgifter hos Washaway.

 

Dataskyddspolicy

Inledning

Washaway värnar om säkerheten för hantering av såväl personuppgifter som övrig data. Detta sker på flera plan, från den tekniska implementationen av tjänsten till de regelverk som styr det interna arbetet.

Washaways Dataskyddspolicy sammanfattar Washaways regelverk för hantering av personuppgifter. Dokumentet innehåller således Washaways rutiner och policies för att uppfylla både interna och legala krav för att hantera personuppgifter både när vi själva gör det och när våra underleverantörer gör det.

Alla policies är förankrade hos styrelse, ledning, anställda och underleverantörer. Washaway har fördelat ett internt ansvar för att implementera och säkerställa efterlevnad av denna och övriga policies. Detta och övriga policies uppdateras löpande i enlighet med att gällande lagstiftning eller branschstandarder förändras.

Kontakta info@washaway.se om du har några frågor kring detta dokument.

 

Roller

 

 

Washaways kurirer samt Washaways underleverantörer.

 

Varför finns denna policy?

Denna dataskyddspolicy säkerställer att Washaway:

 

 

 

Lagstiftning

Dataskyddsförordningen (på engelska General Data Protection Regulation, GDPR) gäller som lag i Sverige och övriga EU från och med 25 maj 2018. Förordningen ersätter Personuppgiftslagen (PuL).

 

Enligt Dataskyddsförordningen ska ett personuppgiftsbiträde:

 

Dessa skyldigheter uppfyller Washaway dels genom avtalen med våra kunder, dels genom interna regelverk.

Mer information finns på datainspektionen.se

 

Internt regelverk

Utöver Användarvillkoren har Washaway implementerat ett internt regelverk. Dessa rutiner och policies säkerställer att Washaway uppfyller gällande krav både som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde:

 

Rutiner

Rutin för att bistå begäran av personuppgift

I det fall tredje man begär utdrag av personuppgiftsutdrag har Washaway en skyldighet att informera och inhämta den berörda personens godkännande innan utdrag sker.

 

Rutin för begäran av personuppgift

I det fall Washaway kontaktas angående begäran av personuppgift i rollen som personuppgiftsansvarig ska det handläggas skyndsamt.

 

Rutin för rapportering av personuppgiftsincident

Washaway övervakar kontinuerligt den egna tjänsten i fråga om eventuella incidenter. Kan en personuppgiftsincident konstateras ska detta meddelas personuppgiftsansvariga omgående. Personuppgiftsansvariga anmäler till Datainspektionen inom 72 timmar förutsatt att det är sannolikt att incidenten kan leda till att enskildas fri- och rättigheter kränkts.

 

Rutin för uppdatering av policies och avtal

Ovan listade dokument ska revideras varannat år med början år 2020 eller så fort det finns uppenbar anledning att göra det.

 

Integritetspolicy

Denna policy innehåller information om vår webbplats och mobilapplikation, hur informationen på webbplatsen och i mobilapplikationen och i vår tjänst får användas samt hur vi hanterar personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig.

 

Genom användningen av tjänsterna som tillhandahålls via vår webbplats och mobilapplikation samtycker du till innehållet i denna policy och till att Washaway behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) såsom föreskrivs närmare nedan.

 

När du använder dig av något av webbplatsens kontaktformulär för att komma i kontakt med oss, loggar vi din ip-adress och tidpunkten för användandet för att på så vis skapa möjlighet att spåra och försvåra missbruk och spam. Mer information om vilken information som samlas in vid besök på webbplatsen finns i vår Cookie Policy nedan.

 

När behandlar vi dina personuppgifter?

Det kan hända att vi ber dig att lämna ut personlig information, t ex vid registrering i mobilapplikationen eller köp via webbplats, för att du vill använda vår tjänst, få information tillsänt dig, prenumerationstjänst för nyhetsbrev, ansöker om anställning, eller i övrigt söker kontakt med oss.

När du lämnar personlig information till Washaway kan det hända att vi använder denna för att få veta mer om dig. Anledningen till att Washaway gör dessa registreringar är att vi vill utveckla bättre tjänster och informera besökare om nya tjänster och erbjudanden som kan intressera dem.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Fullständigt namn, adress, postnummer, portkod, telefonnummer och e-postadress. I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du registrerar dig på Washaways tjänster eller nyhetsbrev via hemsidan, per e-post eller via mobilapplikation blir du kund hos oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter eller hantera supportärenden.

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Washaways tjänsteutbud. När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem.

 

Från tid till annan kan vi även komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst motsätta dig denna behandling genom att följa länken i vårt e-postmeddelande eller genom att kontakta oss på info@washaway.se.

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vid beställningar av Washaways tjänster och produkter kan den information som antecknas i registret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför Washaway, i den utsträckning det krävs för att utföra beställningen.

Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av Washaways tjänste- och produktutbud kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som Washaway samarbetar med. Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid alltid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

 

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, fakturera, hantera supportärenden eller reklamationer m.m.

Washaway behåller dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort. Vissa uppgifter behöver vi ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande Bokföringslag.

 

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Washaway. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Washaway. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till Washaway och skriftligen begära ändring eller radering.

 

Cookies

Washaway använder cookies för att analysera användning och trafik till webbplatsen. Vi delar också information om din användning av webbplatsen med våra betrodda partners inom sociala medier, annonsering och analys.

 

De externa tjänster vi delar cookie-information med är Facebook och Instagram (marknadsföring), LinkedIn (marknadsföring), SurveyMonkey (kundundersökningar),

 

Mailchimp (prenumerationsmöjligheter). I det fall du inte vill tillåta Washaway att använda cookies kan du både radera dem i din webbläsare och sedan ange att Washaway inte ska få möjlighet att använda dina cookies.

 

På Washaways webbplats används dessutom cookies när du som besökare aktivt lämnar dina uppgifter. De uppgifter du lämnar sparas i din webbläsare för att du ska slippa fylla i samma uppgifter varje gång du vill kommunicera. Uppgifternas raderas automatiskt 12 månader efter ditt senaste besök.

 

Länkar

På Washaways webbplats och mobilapplikation förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

 

Säkerhet

Washaway har vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Exempelvis lagras och överförs all data krypterat. Emellertid innebär det alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet, inga tekniska system är helt skyddade för intrång.

 

Kontakt

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss på info@washaway.se.