ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

1. ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์") ได้จัดทำแอปพลิเคชัน ชาวนาไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "แอปพลิเคชัน") เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ข่าวสารและข้อมูลด้านการเกษตร จากข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ตามมาตรการของภาครัฐ การใช้แอปพลิเคชันของสมาชิกผู้ซื้อและ/หรือผู้ขาย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกกว่า “สมาชิก”) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้น สมาชิกจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งให้ทราบบนแอปพลิเคชันโดยละเอียดก่อนการเข้าใช้แอปพลิเคชัน ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและ/หรือข้อกำหนดใดๆ นี้ไม่ว่าเวลาใด โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลโดยอัตโนมัติทันทีที่ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมในแอปพลิเคชัน การที่สมาชิกยังคงใช้แอปพลิเคชันภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมจะถือว่าสมาชิกได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าว หากสมาชิกไม่ประสงค์จะยอมรับและผูกพันตนตามเงื่อนไข และ/หรือข้อกำหนดที่ได้เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ขอความกรุณายุติการเข้าชมและใช้งานแอปพลิเคชันนี้
2. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก

 • 2.1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกและได้รับการตรวจสอบจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถลงรูปภาพสินค้าและ/หรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในแอปพลิเคชัน
 • 2.2 การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิก สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด
 • 2.3 สมาชิกตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในข้อ 2.2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
 • 2.4 สมาชิกตกลงจะรักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ หากสมาชิกมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ สมาชิกยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของสมาชิกเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับสมาชิกตามกฎหมาย
 • 2.5 ในกรณีสมาชิกใช้สิทธิ์ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกอื่นหรือกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สมาชิกตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
 • 2.6 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์พบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
  • 2.6.1 สมาชิกให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนตามข้อ 2.2 ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของสมาชิกให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
  • 2.6.2 สมาชิกไม่รักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
  • 2.6.3 สมาชิกกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสมาชิกเข้าใช้แอปพลิเคชันโดยมีเจตนาทุจริต

 • 3. สิทธิของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
 • 3.1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนแอปพลิเคชันโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 • 3.2 สมาชิกตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของ Software รวมถึง Source code และ Object code ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในแอปพลิเคชันนี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด
 • 3.3 เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในแอปพลิเคชันอยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชัน สมาชิกสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานแอปพลิเคชันเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ
 • 3.4 สมาชิกต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่

 • การกระทำที่ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตัวอย่างเช่น
  1) ขาย เสนอขายสินค้าที่ได้มาจากการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ภาพยนตร์ เพลง เกม ภาพถ่าย ภาพวาด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใด
  2) ขาย เสนอขายสินค้าที่ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น หรือสินค้าที่มีการนำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาใช้โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ
  3) ขาย เสนอขายสินค้าที่ละเมิดสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรของผู้อื่น
  หากสมาชิกฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว สมาชิกตกลงให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์สามารถยกเลิกการขาย และ/หรือเสนอขายสินค้านั้น และยกเลิกการเป็นสมาชิกของสมาชิกเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่เห็นสมควร หรือหากสมาชิกพบเห็นการขายสินค้าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ สามารถแจ้งการกระทำดังกล่าวมาได้ที่ผู้ดูแลแอปพลิเคชัน

  4. ข้อสงวนสิทธิ์ และการจำกัดความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
 • 4.1 เนื้อหา การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในแอปพลิเคชันนี้เป็นเพียงการให้บริการ แจ้งข่าวสาร และความรู้ด้านต่างๆ แก่สมาชิกเท่านั้น แม้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลเวลา ดังนั้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด หรือความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
 • 4.2 ความรับผิดชอบทางสินค้าและบริการ สมาชิกรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เป็นเพียงผู้จัดทำแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ในการนำเสนอซื้อและ/หรือเสนอขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันให้แก่สมาชิกเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคู่ค้า หรือมีอำนาจควบคุมการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการระหว่างร้านค้าบนแอปพลิเคชันกับผู้ซื้อแต่อย่างใด ดังนั้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ สมาชิกยอมรับและตกลงว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ไม่ต้องมีส่วนรับผิดต่อการกระทำหรือยกเว้นการกระทำระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหรือการผิดสัญญาใดๆ ที่เกิดจากผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า
 • 4.3 ระบบการให้บริการ สมาชิกรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ไม่อาจรับประกันว่าการเปิดเข้าสู่หรือการใช้แอปพลิเคชันทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันจะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลา หรือสิ่งก่อความเสียหายต่อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตอื่นใดของสมาชิก

 • 5. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น
  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้จัดเตรียมช่องทางเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น จึงมิได้ถือว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ให้การรับรองหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่เจ้าของเว็บไซต์อื่นได้นำเสนอ สมาชิกยอมรับว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า และ/หรือบริการหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

  6. กฏระเบียบการลงประกาศซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการบนแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นการเปิดช่องทางทางการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการผ่านทางแอปพลิเคชัน ซึ่งเรียกว่าระบบ "ประกาศซื้อ" และ ระบบ “ประกาศขาย” แก่สมาชิก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดพื้นที่ในการประกาศซื้อขายสินค้าบนแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถประชาสัมพันธ์ความต้องการซื้อขายสินค้า/และหรือบริการของตนได้ หากสมาชิกเข้าใช้บริการนี้แล้วให้ถือว่าสมาชิกรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้
 • 6.1 สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เป็นเพียงผู้ให้บริการในรูปแบบระบบ “ประกาศขาย” เท่านั้น มิได้มีส่วนในการจัดจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการตามที่ลงประกาศของสมาชิกตามที่ปรากฎในระบบ “ประกาศขาย” บนแอปพลิเคชันแต่อย่างใด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จึงไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงคุณภาพ ปริมาณ ราคา และระยะเวลาในการส่งมอบ ดังนั้น หากเกิดการโต้แย้งสิทธิหรือเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง สมาชิกจะต้องดำเนินการเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวยุติลงโดยเร็ว และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือสมาชิกรายอื่นที่เข้าใช้บริการโดยสุจริตด้วย
 • 6.2 ห้ามประกาศซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
  • 6.2.1 สินค้าและ/หรือบริการที่ต้องห้ามกฎหมาย มีลักษณะเป็นมิจฉาชีพ ของโจร หรือมีลักษณะอันอาจทำให้เกิดการเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกฏหมาย ฯลฯ
  • 6.2.2 อาวุธปืน อวัยวะ สิ่งเสพติด สิ่งลามกอนาจารไม่ว่าจะสื่อออกมาในรูปแบบใดก็ตาม
  • 6.2.3 สินค้าและ/หรือบริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา
  • 6.2.4 ประกาศที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ ชวนเชื่อ หลอกลวง ปกปิดหรือซ่อนเร้นข้อมูล
  • 6.2.5 ประกาศที่มีลักษณะที่อาจทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ประกาศที่มีลักษณะไม่สุภาพ และ/หรือไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ
 • 6.3 สมาชิกจะต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดซึ่งรูปภาพ ตราสัญลักษณ์ โลโก้ หรือสิ่งอื่นใด โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน
 • 6.4 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือลบประกาศ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎระเบียบข้างต้นไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดทันที ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนถึงความไม่ชอบของประกาศ หากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าประกาศดังกล่าวผิดจริงตามที่มีผู้ร้องเรียน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์มีสิทธิที่จะลบประกาศนั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 • 6.5 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์สงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขกฏระเบียบข้างต้นเมื่อใดและอย่างไรก็ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยให้ถือว่าเมื่อสมาชิกตกลงเข้าใช้บริการแล้ว สมาชิกย่อมรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบเสมอ

 • 7. นโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • 7.1 เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิก ทางแอปพลิเคชันจึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ หรือที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
 • 7.2 ขอแนะนำให้สมาชิกตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากแอปพลิเคชันนี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ แอปพลิเคชันไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
 • 7.3 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้สมาชิกอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากแอปพลิเคชัน
 • 7.4 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของแอปพลิเคชันเท่านั้น
 • 7.5 กรณีที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของแอปพลิเคชัน เป็นต้น โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวต้องเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของแอปพลิเคชัน

 • 8. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้แอปพลิเคชันนี้และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

  9. การติดต่อกับแอปพลิเคชัน
  ในกรณีที่สมาชิกมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และรายการชาวนายุคใหม่ รวมถึงผู้จัดทำ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของแอปพลิเคชันต่อไป