Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z aplikacji „Przepisy Tradycyjne” zwaną dalej „Aplikacja”.

I. Administrator

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest Gryszko.com-Bartosz Gryszko zarejestrowany przy ul. Morcinka 2/3 01-496 Warszawa NIP 5222766449

II. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

1. Przeglądanie zawartości Aplikacji nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

2. Korzystanie z Aplikacji może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Aplikacji.

3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.

4 Podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji przy użyciu urządzeń mobilnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

5. Administrator może przeprowadzać ankiety wśród Użytkowników w celu uzyskania określonych danych demograficznych i profilowych (takich jak wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania). Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom Administratora. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne.

IV. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

1. W zakresie uzasadnionym, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych: adresu poczty elektronicznej.

2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

V. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych

2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Aplikacji.

VI. Informacje handlowe, ankiety

1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

2. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, ankiety, o których mowa w pkt III.5 powyżej, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

3. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia Usług.

VII. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Aplikacji przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w Aplikacji, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.

2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Aplikacji w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Aplikacji oraz ulepszaniem zawartości Aplikacji i jakości świadczonych usług.

VIII. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

1. Administrator  może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:  

a) użytkownik wyrazi na to zgodę;

b) będzie to uzasadnione i zgodne z przepisami prawa;

IX. Prawa Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny.

2. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na każde żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

X. Kontakt

1. Użytkownik Aplikacji może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego Dane Osobowe.

2. Użytkownik Aplikacji może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: e-mail: info@przepisytradycyjne.pl